Reglement

Artikel 01

Alle leden van TAFELTENNISVERENIGING D.S.P. opgericht 19 september 1969 te Helmond, vast gelegd in de statuten van 18 juni 1993 ten overstaan van Notaris Mr. P.P.A.M. van Thiel, hebben zich te houden aan de regels van die statuten en dit reglement.

De vereniging is in eerste instantie opgericht als een club voor recreatief tafeltennis.

 

Artikel 02

De club avond is elke woensdag (vanaf 3 november 2015) van 20:00 tot 23:00 uur in het wijkcentrum “De Geseldonk” aan de Cederhoutlaan 44 te Mierlo-Hout, gemeente Helmond. Tot 3 november 2015 is de speelavond  van 20.30 tot 22.30 uur in de gymzaal van basisschool ‘t Baken aan de Barrierlaan 41 te Mierlo-Hout, gemeente Helmond, behalve in de schoolvakanties.

 

Artikel 03 Elk lid is verplicht in de gymzaal sportschoenen te dragen welke niet afgeven. Daarnaast mogen in de gymzaal geen schoenen gedragen worden die ook buiten zijn gedragen.

 

Artikel 04

Sportkleding is niet verplicht, wit is verboden. De voorkeur gaat uit naar ons verenigingsshirt (kleur blauw,) wat bij de penningmeester te koop is.

 

Artikel 05

De tennistafels worden door de leden zelf opgesteld en na afloop opgeruimd, op aanwijzing van de materiaalbeheerder.

 

Artikel 06

Binnen de vereniging is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de onderlinge competitie. Voor deze competitie wordt een wedstrijdleider aangesteld, die in overleg met het bestuur deze zaken regelt.

 

Artikel 07

De contributie wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld en dient bij vooruitbetaling van

6 maanden te worden voldaan door storting op bankrekeningnummer NL19 RABO 0123812356 bij de Rabobank Mierlo-Hout, ten name van D.S.P.

Elk lid is verplicht om te zorgen dat de contributie tijdig wordt over gemaakt. Bij een betalingsachterstand volgt een aanmaning. Blijft betaling achterwegen, dan wordt het lid geroyeerd 6 maanden na de datum van de 1e aanmaning.

 

Artikel 08

Nieuwe leden betalen voor 3 maande contributie en worden aangenomen als het bestuur zijn goedkeuring hier aan geeft. De minimumleeftijd is 16 jaar.

 

Artikel 09

Elk lid wordt geacht contributie te betalen tot men schriftelijk het lidmaatschap heeft opgezegd.

 

Artikel 10

Naast de tafeltennisactiviteiten zet het bestuur zich in om voor de leden en hun eventuele partners, andere activiteiten te organiseren. Eventuele suggesties zullen worden bekeken op hun haalbaarheid.

 

Artikel 11

Wangedrag wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 12

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en de gevolgen hier van. Men kan de vereniging en / of bestuur daarvoor nooit aansprakelijk stellen. Het bestuur, respectievelijk de vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of zaken welke door leden van de vereniging worden eroorzaakt, behoudens die schade, welke middels de WA.-verzekering van de vereniging wordt gedekt.

 

Artikel 13

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Vastgelegd op de jaarvergadering van 6 mei 1994 te Helmond.

Gewijzigd op jaarvergadering 08-mei 1998 (bestuur)

Gewijzigd op jaarvergadering 16 mei 2002 (bestuur)

Gewijzigd op jaarvergadering 11 mei 2004 (bestuur)

Voorzitter Frits Verlijsdonk
Secretaris Marc van den Broek
Penningmeester Louis van der Horst